SARIKIZ SULAM BİRLİĞİ
   
  SARIKIZ SULAMA BİRLİĞİ
  TÜZÜĞÜMÜZ
 
SARIKIZ SULAMA BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ
Birliğin adı
Madde 1- Birliğin adı SARIKIZ Sulama Birliği'dir. Anılan birlik kamu tüzel kişiliğine sahiptir.
Birliğin amacı
Madde 2- Birliğin amacı; üye mahallî idareler sınırları içerisindeki tarımsal sulama faaliyetlerini yürütmektir. DSİ Sarıkız Sulama Birliği Mesaha alanı içerisinde yer alan belediye ve köylere ait tarım alanlarının sulanabilmesi amacıyla sulama tesislerinin bakım – onarım ve bu amaçla gereken her türlü önlemi almaktır.
Birliğe devredilen görevler ,çalışma alanı ve hizmetleri
Madde 3-Kuruluş amacı doğrultusunda Birliği oluşturan yerel yönetimlerin uhdesinde bulunan her türlü görev, hizmet, sorumluluk ve yetki Birliğe devredilmiştir.
         Birliğin görevi, işletme bakım ve yönetim sorumluluğunu üstlendiği sulama tesislerinin işletilmesi ve bakımının yanı sıra, ihtiyaç halinde tesisi devraldığı kuruluşun uygun görüşüyle, mevcut tesislerin rehabilitasyonu ve modernizasyonuna, yine ilgili kuruluşun uygun görüşüyle yeni sulama tesisi inşaatına yönelik çalışmalar yapmaktır.
Birliğin merkezi
Madde 4- Birliğin Merkezi; MANİSA ili SARUHANLI ilçesidir.
Birliğin üyeleri
Madde 5- Birlik üyeleri; MANİSA ili SARUHANLI ilçesi’ne bağlı, SARUHANLI, MÜTEVELLİ, KOLDERE, HACIRAHMANLI, PAŞAKÖY,NURİYE, HALİTPAŞA, İSHAKÇELEBİ, GÜMÜLCELİ belediyeleri ile , YEŞİLKÖY, ÇAVUŞOĞLU, DEVELİ, LÜTFİYE, ADİLOBA, SARIÇAM,YENİ HARMANDALI köyleridir.
Birliğin çalışma alanı ve süresi
Madde 6- Birliğin çalışma alanı,birliğe üye Saruhanlı, Koldere, Gümülceli, Mütevelli, Nuriye, Halitpaşa, Hacırahmanlı, İshakçelebi ve Paşaköy belediyeleri Develi, Lütfiye, Adiloba, Sarıçam, Yeşilköy, Çavuşoğlu, Yeniharmandalı mahalli idarelerin,   yetki alanları ile sınırlıdır. Ancak; Birliğin devraldığı sulama tesislerinin, Birliğe üye olmayan başka mahallî idarelerdeki alanları da kapsaması durumunda, “Sulama kanallarının hizmet alanları bölünemez ve işletmesi farklı kuruluşlara verilemez.” ilkesinden hareketle ve yetki kargaşasına yol açmamak amacıyla, üye olmayan mahallî idarelerdeki çiftçiler de, Birlik Meclisi’nce belirlenen esaslar dâhilinde ve ücret tarifesi karşılığında, Birliğin sulama faaliyetinden faydalanabilir.
Madde 7- Birliğin çalışma süresi sınırsızdır.
Birliğin organları
Madde 8- Birliğin organları;
Birlik Meclisi, Birlik Encümeni ve Birlik Başkanıdır.
BİRLİK MECLİSİ’NİN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ
Birlik Meclisi üye sayısı
Madde 9- Meclis; Birliğin hizmet verdiği sulama alanına dayalı olarak sulanan alanları                   0 - 5.000 da. olan üye yerleşim birimi bir ( 1 ), 5.000 da. – 10.000 da. olan üye yerleşim birimi iki ( 2 ), 10.000. – 15.000 da. olan üye yerleşim birimi üç ( 3 ), 15.000 da. – 20.000 da. olan üye yerleşim birimi dört (4 ), 20.000 da. – 25.000 da. olan üye yerleşim birimi beş ( 5 )  seçilmiş üye ile temsil edileceği şekilde, Saruhanlı Belediyesinden dört    ( 4 ),  Mütevelli Belediyesinden üç ( 3 ), Koldere Belediyesinden Üç ( 3 ), Hacırahmanlı Belediyesinden iki ( 2 ),  Nuriye Belediyesinden iki ( 2 ),  Paşaköy Belediyesinden iki        ( 2 ), Halitpaşa Belediyesinden bir ( 1 ), Gümülceli Belediyesinden bir ( 1 ), İshakçelebi Belediyesinden ( 1 ), Sarıçam Köyünden bir ( 1 ), Adiloba Köyünden bir ( 1 ), Lütfiye Köyünden bir ( 1 ), Develi Köyünden bir ( 1 ), Yeşilköy Köyünden iki ( 2 ), Çavuşoğlu Köyünden bir ( 1 ), ( Yeniharmandalı köyü birliğimiz alanındaki tapulama kayıtları bulunduğu halde grup çalışmalarından faydalanılmadığından dolayı bir “1” doğal üye ile temsil edilecektir.) olmak üzere seçilmiş yirmialtı ( 26 ) üye ve onaltı ( 16 ) doğal üye ile birlikte toplam kırkiki ( 42 ) üyeden teşekkül eder. Asil üye sayısı kadar ayrıca yedek üye seçilir.
         Birliğin üyesi olan belediye için belediye başkanı ve köy için muhtar, Birlik Meclisi’nin doğal üyesidir. Birlik Meclisi’nde bunların dışında doğal üye bulunmaz.
        Birlik meclis üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçimleri ile sona erer.
         Birlik Meclisi’nin üye tam sayısı, seçilmiş üyeler ve doğal üyelerin toplamıdır.
         Birlik meclisi üyeliği düşmesi gerektiren bir sebeple sona erenler, bir sonraki dönemde birlik meclisi üyeliğine seçilmezler.
         Seçilmiş üyeliklerinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, seçilmiş yedek üyeler sırası ile Birlik Meclisinde asil üye olarak görev yapar.
Birlik Meclisi üyeliği seçimine katılma şartları
Madde 10- Birliği oluşturan mahallî idarelerden birinin sınırları içinde, tapuda adına kayıtlı arazisi bulunan veya sulama sahası içerisinde beş yıldan fazla süreyle arazi kiralayan, Birlik’te sulayıcı olarak kayıtlı olan her Türk vatandaşı 18 yaşını doldurduğunda Birlik Meclisi üyeliği seçiminde oy verme, 25 yaşını doldurduğunda da aday olma hakkına sahiptir.

         Birliğin sulama alanı içerisinde, birden fazla Mahalli İdareler sınırları içerisinde arazisi bulunan mükellefler bir Mahalli İdareler biriminde seçme ve seçilme hakkına sahiptirler.
Birlik meclis üyeliğine aday olacakların belediye meclis üyeliğine seçilme şartlarına haiz olmaları gerekmektedir.
Birlik meclis üyesi seçimlerine esas seçmen listelerinin hazırlanması
Madde 11- Birlik, her mahallî idareler genel seçimlerinden sonra yapılacak seçimlere esas olmak üzere seçmen listelerini hazırlar.
         Seçmen listeleri; Birlik Müdürü tarafından Birlik kayıtlarında bulunan belge ve bilgilerin, başta tapu dairesi olmak üzere ilgili kurum ve kuruluş kayıtlarından faydalanmak suretiyle güncelleştirilmesiyle hazırlanır ve Birlik Encümeni’nin onayından sonra Birlik ve her üye mahallî idarenin merkezinde bir hafta süre ile ilân edilir. Bu süre içerisinde mahallî idarelere (Belediye ve köyler) yapılan yazılı itirazlar, birlik encümeni tarafından değerlendirilerek karar altına alınır ve seçmen listeleri kesinleşir. Bu şekilde kesinleşen seçmen listeleri onaylanmak üzere kaymakamlık, onaydan sonra ilân edilmek ve seçimde kullanılmak üzere üye mahalli idarelere gönderilir. Bu çalışmalar, her mahallî idareler genel seçim tarihinden 30 gün önce tamamlanır.
         Seçmen listeleri yenilenmedikçe, Birlik Meclisi seçimleri yapılamaz.
Meclis üyeliği adaylarının başvurusu ve oy pusulalarının hazırlanması
Madde 12- Birliğe üye mahallî idareyi temsilen birlik meclisi üyeliğine aday olmak isteyenler adaylık başvurularını, mahallî idareler genel seçim sonuçlarının ilanını takip eden 6 ıncı günden 10 uncu günün sonuna kadar Birlik Başkanlığına yazılı olarak yaparlar. Başvurular bilgi ve belgeler ışığında değerlendirilerek 5 gün içinde kesinleştirilir ve çeşitli vasıtalarla ilan edilmek üzere mahalli idare birimlerine bildirilir.
Madde 13- Kesinleşen aday listeleri, seçimde kullanılmak üzere oy pusulası şeklinde hazırlanarak birlik müdürü tarafından çoğaltılır ve zarfı ile birlikte birlik başkanlığının mührü ile mühürlendikten sonra belirlenen seçim tarihinden bir gün önce, oluşturulan sandık kurulu başkanına teslim edilir.
         Seçimlerde siyasi partiler aday gösteremez.
Sandık Kurullarının Oluşturulması
Madde 14- Seçimler, belediyelerin kendi meclislerince seçecekleri bir sandık başkanının başkanlığında ve kendi meclislerinde temsil edilen her siyasi partiden en az bir meclis üyesinin katılımı ile 4 kişiden az olmamak üzere oluşacak sandık kurulunun gözetiminde yapılır. Diğer meclis üyeleri de gözlemci sıfatıyla seçimlerde bulunabilirler. Köylerde ise muhtarın başkanlığında ve ihtiyar heyeti üyelerin tamamının katılımıyla sandık kurulu oluşur. Köylerde yapılan seçimlerde siyasi parti temsilcileri bulunmaz.

Meclis üyeliği seçimlerinin yapılması
Madde 15- Meclis üyeliği seçimleri, Mahallî İdare Birlikleri Kanunu’nun ilgili maddesinde belirtildiği şekilde ve gizli oy açık tasnif usulü ile birliğe üye mahallî idarelerin tümünde Valiliğin / Kaymakamlığın belirleyeceği aynı gün ve aynı saatler arasında yapılır.
Bu seçimlere ilişkin süreç, mahallî idareler genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu’na bağlı İlçe Seçim Kurulunun ilânını takip eden 6 ıncı günde başlar ve 20 gün içinde tamamlanır. Seçim sonucunda kazanan asıl ve yedek üyeler,sandık kurulunun onaylı listesi halinde Birlik Başkanlığına bildirilir.Seçimde kullanılan oylar ve katılmayan mükelleflerin kullanmadığı boş oy pusulaları da seçim kurulu tarafından birlik başkanlığına teslim edilir. Seçim sonuçları birlik başkanı tarafından birliğin bulunduğu mülkü amirine liste halinde sunulur.
Madde 16- Üye mahallî idarelerden herhangi birinin Birlik Meclisi’ndeki asıl üyeliklerinde boşalma olursa, Birlik Başkanı o mahallî idarenin yedek üyelerini göreve çağırır. Üye mahallî idareyi temsil edecek yedek üye kalmadığı takdirde, o mahallî idarede mahallî idare meclisinin gözetiminde eksik olan üyelik için yedek üye seçimi yapılır. Birlik Meclisi’nin feshedilmesi durumunda yeniden asıl ve yedek üye seçimi yapılır. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar.
Meclis üyeliği seçim sonuçların belirlenmesi
Madde 17- Seçimde en fazla oy alandan başlamak kaydıyla, sandık kurullarının göndereceği ve bu tüzüğün 9 uncu maddesinde belirtilen seçilmiş üye sayısı kadar asıl, asıl üyelerin yarısı kadar da (son asıl üyeden sonra) en fazla oy alan adaylar yedek üye olurlar.
         Seçimlerde oy kullanan çiftçiler; oy pusulasında en fazla o mahalli idarenin birliğe göndereceği seçilmiş üye sayısı kadar adayın ismini işaretler. Oy pusulasında bundan fazla isim işaretlenmesi durumunda o oy geçersiz sayılır. Oy pusulasında o mahallî idarenin birliğe göndereceği üyelerin sayısından daha az isim işaretlenmesi durumunda ise oy geçerlidir.
         Okuma yazması olmayan ve fiziki bakımdan engelli mükellefler tayin edecekleri kişilerin nezaretinde oy kullanabilirler.
Birlik Meclisi’nin ilk toplantısı
Madde 18- Birlik Meclisi, mahallî idare genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kuruluna bağlı İlçe Seçim Kurulunun ilânından itibaren otuz gün içinde, birlik merkezinin bulunduğu mahalli birimin mülki idare amiri tarafından yer ve zamanı belirtilerek toplantıya davet edilir.
         Birlik Meclisi, en yaşlı üyesinin başkanlığında toplanarak, yapılacak ilk mahalli idareler seçimi sonrası yeni bir başkan belirleninceye kadar görev yapmak üzere üyeleri arasından ve gizli oyla birlik başkanını ve ilk iki yıl için görev yapmak üzere, üyeleri arasından ve gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile iki kâtip üyeden oluşan Başkanlık Divanı ile ilk dönem başı toplantısına kadar görev yapacak olan Encümen üyelerini seçer. İlk iki yıldan sonra seçilen başkan vekilleri ile kâtip üyeler yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar.
Meclis Başkanlık Divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır.
Birlik Meclisi’nin görev ve yetkileri
Madde 19- Birlik Meclisi’nin görev ve yetkileri şunlardır:
1. Birlik Meclisi başkanlık divanını, Birlik Encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonlarının üyelerini seçmek,
2. Yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek,
3. Bütçe, ek bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
4. Borçlanmaya karar vermek,
5. Birlik Başkanı tarafından hazırlanıp sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporları karara bağlamak,
6. Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, işletme bakım ve yönetiminden sorumlu olunan tesislerin mülkiyetinin ait olduğu kurum tarafından bu tesislerin rehabilitasyonu ve modernizasyonu amacıyla yapılacak harcamalara katılımcılık esaslarını karara bağlamak,
7. Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmaz malın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek,
8. Şarta bağlı bağışları kabul etmek,
9. Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek,
10. Miktarı iki bin YTL den on bin YTL ye kadar, dava konusu olan Birlik alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek,
11. Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek,
12. Birlik başkanına ödenecek aylık brüt ödeneği belirlemek,
13. Norm kadro çerçevesinde Birliğin kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek,
14. Birliğin kuruluş amacında belirtilen görevlerle ilgili olarak milletlerarası ve kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak işbirliği konularında karar almak,
15. Birlik faaliyetleri ile ilgili yönetmelik çıkarmak,
16. Birlik Tüzüğünde değişiklik yapılmasına karar vermek,
17. Birlik Başkanıyla Birlik Encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,
18. Birliğin feshine karar vermek,
19. Özürsüz veya izinsiz olarak, arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar vermek,
20. Birlik Başkanı’nın, Birlik hizmet ve faaliyetleri ile ilgili konulardaki önerilerini görüşüp karara bağlamak,
Meclis toplantıları
Madde 20- Birlik Meclisi her yıl Nisan, Eylül ve Kasım aylarında olmak üzere yılda  üç kez olağan olarak Birlik merkezinde toplanır. Nisan ayında yapılan toplantı dönem başı toplantısıdır.
         Birlik Meclisi’ne Birlik Başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır.
         Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.
         Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.
Birlik Başkanı, acil durumlarda kendisinin lüzum görmesi veya üye mahallî idare meclislerinden birinin talebi ya da birlik meclisi üyelerinin üçte birinin gerekçeli teklifi üzerine birlik meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca ilân edilir. Olağanüstü toplantılarda gündemdeki konular dışında başka hususlar görüşülemez.
         DSİ temsilcisi, gözlemci sıfatıyla oy hakkı olmaksızın her meclis toplantısına katılabilir. Temsilcinin sulama işletmeciliği ile ilgili önerileri, mecliste görüşülerek karara bağlanır.
         Meclis toplantıları açıktır. Meclis başkanının veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir.
         Meclis görüşmeleri tutanağa geçirilir, başkan ve kâtip üyeler tarafından imzalanır. Toplantılar, meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir.
 
 
Gündem
Madde 21- Gündem, Birlik Başkanı tarafından belirlenir ve meclis üyeleri ile DSİ temsilcisine (gözlemci) en az üç gün önceden yazılı olarak bildirilir. Ayrıca çeşitli yöntemlerle halka duyurulur. Meclis üyeleri de Birliğe ait işlerle ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde gündeme alınır.
Birlik Meclisi’nin toplantı ve karar nisabı
Madde 22- Birlik Meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli oylamalarda eşitlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır, eşitliğin bozulmaması durumunda meclis başkanı tarafından kur’a çekilir.
Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde başkan, gün ve saatini tespit ederek en geç bir hafta içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Gelecek toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan üye sayısı ile yapılır.
         Görüşmeler sırasında başkan veya üyelerden birinin talebi üzerine yapılacak yoklamada karar yeter sayısının bulunmadığı anlaşılırsa, ikinci fıkradaki hükümler uygulanır.
         Üyeler oylarını bizzat kullanır. Gizli oy kullanmaya fizikî bakımdan engelli üyeler, tayin edecekleri kişi eliyle oy kullanabilirler.
         Oylama gizli, işaretle veya ad okunarak yapılır. Oy verme kabul, ret veya çekimser şeklinde olur.
         Kararlar, meclis başkanı ve kâtip üyeler tarafından imzalanır ve üye mahallî idarelere gönderilir. Ayrıca, bir sonraki toplantıda meclis üyelerine dağıtılır.
Birlik meclisi kararlarının kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi
Madde 23-Birlik Başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirterek bir sonraki toplantıda yeniden görüşülmek üzere meclise iade edebilir. Yeniden görüşülmesi istenmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de Birlik Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde, Birlik merkezinin bulunduğu mülkî idare amirine gönderilmekle yürürlüğe girer. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.
         Kesinleşen meclis kararlarının özetleri, Birlik üyesi mahallî idarelere ve ilgili DSİ birimine gönderilir.
İhtisas komisyonları
Madde 24- Birlik Meclisi’nde plân ve bütçe komisyonunun yanı sıra Birliğin faaliyet konularında olmak üzere ihtisas komisyonları kurulabilir. İhtisas komisyonları Birlik Meclisi’nin kararıyla kurulur ve üyeleri, sayıları beşi ( 5 ) geçmemek kaydıyla meclis üyeleri arasından seçilir. Komisyon üyelerinin ayrı mahallî idare temsilcileri arasından seçilmesi esastır.
 
BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ
Birlik Encümeni’nin kuruluşu
Madde 25- Birlik Encümeni, Birlik Başkanı ile meclis üyeleri arasından 5355 sayılı kanunun 12 inci maddesine göre belirlenen şekilde DÖRT ( 4 ) meclis üyesinden oluşur. Bu üyeler, Birlik Meclisi’nce, dönem başı toplantısında gizli oy açık tasnif usulüyle bir yıllığına görev yapmak üzere seçilir. Birlik Başkanı, encümenin de başkanıdır. Başkanın olmadığı durumlarda Encümen’ e, başkanın görevlendireceği bir encümen üyesi başkanlık eder.
         Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen Birlik Encümeni, dönem başına kadar görev yapar. Birlik Meclisi üyeliği sona erenlerin Birlik Encümeni üyeliği de sona erer.
         Aynı Mahalli İdare biriminden birden fazla encümen üyeliğine aday olanlar içinde en çok oyu alan meclis üyesi encümen üyeliği hakkını kazanır. Ancak; aynı mahalli idare birimden olan adaylar arasında oy eşitliği olduğu takdirde birlik başkanlık divanınca kura çekilir. Kura sonucu belirlenen meclis üyesi o mahalli idare birimini temsilen encümen üyeliğine katılma hakkına sahip olur.
Birlik Encümeni’nin görev ve yetkileri
Madde 26- Birlik Encümeni'nin görev ve yetkileri şunlardır:
1. Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Birlik Meclisi’ne görüş bildirmek,
2. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
3. Artırma ve eksiltme şartnameleri ile ihaleleri ve pazarlık kararlarını incelemek ve tasdik etmek,
4. Kiralama ve kiraya verme ile ilgili işlemleri yapmak, Birlik Meclisi’nin kararını gerektirmeyen kiralama ve kiraya verme işlemlerini karara bağlamak,
5. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak,
6. Muhasebe hesaplarını denetlemek, Birlik parasının bütçeye uygun olarak harcanıp harcanmadığını kontrol etmek,
7. Kanunlar, ilgili diğer mevzuat ve Birlik Meclisi kararlarıyla öngörülen cezaları uygulamak,
8. Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak,
9. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek,
10. İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek,
11. Bu tüzüğün 2 inci maddesinde belirtilen amaçlara yönelik olarak her türlü eğitim çalışmasına karar vermek,
12. Kanunlarla Birlik Encümeni’ne verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Birlik Encümeni toplantı ve karar nisabı
Madde 27- Birlik Encümeni ayda iki kez önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Birlik Başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.
         Encümen, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.
         Encümenin gündemi Birlik Başkanı tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Birlik Başkanı tarafından havale edilmeyen konular encümende görüşülemez.
Encümen’e havale edilen konular, ilk encümen toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar gerekçelerini de açıklar.
         Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran; kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına katılamazlar. Başkanın olmadığı durumlarda birlik encümenine başkanın görevlendireceği bir encümen üyesi başkanlık eder.
BİRLİK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ
Görev ve yetkiler
Madde 28- Birlik Başkanı, Birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik Başkanı’nın görev ve yetkileri şunlardır:
1. Birliği yönetmek ve Birliğin hak ve menfaatlerini korumak,
2. Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak,
3. Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek,
4. Birlik Meclisi’ne ve Birlik Encümeni’ne başkanlık etmek,
5. Meclis ve Encümenin kararlarını uygulamak, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek,
6. Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek,
7. Birlik Meclisi ve Birlik Encümeni’nin kararını gerektirmeyen diğer ödenek aktarmalarını yapmak,
8. Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,
9. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak,
10. Birlik personelini atamak,
11. Birliği denetlemek,
12. Şartsız bağışları kabul etmek,
13. Kanunlarla Birliğe verilen ve Birlik Meclisi veya Birlik Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
14. Birlik Encümeni’nin de görüşünü alarak, Birlikle ilgili konularda Birlik Meclisi’ne teklifte bulunmak.
Birlik Başkanlığının sona ermesi
Madde 29- Birlik Başkanlığı, ölüm ve istifa hallerinde kendiliğinden sona erer.
Birlik Başkanının;
a) Seçilme yeterliğini kaybetmesi,
b) Görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya sakatlık durumunun yetkili sağlık kuruluşu raporuyla belgelenmesi,
c) Meclisin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması,
         Hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda Birlik merkezinin bulunduğu il valisinin teklifi İçişleri Bakanlığının başvurusu üzerine Danıştay kararıyla başkanlık sıfatı sona erer.
         Ayrıca Birlik Başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun “Belediye başkanlığının boşalması halinde yapılacak işlemler” e ilişkin hükümleri uygulanır.
Birlik Başkanlığının boşalması halinde yapılacak işlemler
Madde 30- Birlik Başkanlığı’nın herhangi bir nedenle boşalması durumunda, Birlik merkezinin bulunduğu mahallîn mülkî amiri, Birlik Meclisi’nin on gün içinde toplanmasını sağlar. Meclis, birinci başkan vekilinin, onun bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak;
a) Birlik Başkanlığı’nın boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan,
b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili seçer.
Birlik Başkanı veya başkan vekili Birlik meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Birlik Başkanı veya başkan vekili seçilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda kur'a çekilir.
Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca başkan vekili seçildikten sonra, Birlik Başkanlığının (a) bendinde belirtilen nedenlerle boşalması durumunda yine bu maddeye göre Birlik Başkanı seçilir.
Yeni seçilen Birlik Başkanının görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresi ile sınırlıdır. Başkan vekili, yeni başkan seçilinceye veya görevden uzaklaştırılmış ya da tutuklanmış olan başkan göreve dönünceye kadar görev yapar.
Birlik Başkanı veya başkan vekili seçilinceye kadar Birlik Başkanlığı görevi, meclis birinci başkan vekili, bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda, Birlik merkezinin bulunduğu mahallîn mülkî amiri tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından yürütülür.
Birlik Başkanı görevlendirilmesi
Madde 31-Birlik Başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni Birlik Başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar, Birlik Başkanlığına Birlik merkezinin bulunduğu mahallîn mülkî amiri, birden fazla ilin üye olması durumunda İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılır. Görevlendirilecek kişinin Birlik Başkanı seçilme yeterliğine sahip olması şarttır.
Huzur hakkı ve izin hakkı
Madde 32- Birlik meclisi ile birlik encümeninin başkan ve üyelerine meclis ve encümen toplantılarına katıldıkları her gün için birlik başkanına (5000), encümen üyelerine (2000), meclis üyelerine (1500) gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, birlik meclisi tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenebilir. Ancak, huzur hakkı ödenecek gün sayısı, bir yıl içinde yirmi dört günü geçemez.
Meclis üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır. Ayrıca mazeretleri durumunda, bir yıl içindeki toplantı süresinin yarısını aşmamak şartıyla istekleri üzerine meclis tarafından izin verilebilir.
Birlik teşkilâtı
Madde 33- Birlik teşkilâtı; Birlik Müdürü, yazı işleri, malî işler, teknik işler ve grup başkanlıkları birimlerinden oluşur.
Birlik Müdürü: Birliğin sorumluluğundaki sulama tesislerinin teknik gereklilikler ve çiftçi talepleri göz önüne alınarak rasyonel bir şekilde işletilmesini, Teknik İşler ve Malî İşler birimlerinin çalışma programlarının hazırlanmasını, birimler arasındaki koordinasyonu, bu Tüzükle kendisine verilen görevlerin ve Birlik Başkanın bir yönerge ile devredeceği diğer işlerin yapılmasını sağlar. Birlik Müdürünün Ziraat Mühendisi , tekniker veya teknisyen  olması zorunludur.
Teknik İşler Birimi: Birliğin işletme bakım ve yönetiminden sorumlu olduğu sulama tesislerinin en verimli şekilde hizmet vermesini sağlayacak işletme, bakım-onarım, makine-teçhizat konularında görev yapmak üzere istihdam edilmiş yeterli sayıda personelden oluşur.
Malî İşler Birimi: Birliğin gelir ve giderlerine yönelik evrakların düzenlenmesi, tahakkuk, tahsilât ve ödemelerin yapılması, Birlik personelinin özlük hakları ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlar.
Malî işler biriminden muhasebe yetkilisi sorumlu olup, ekonomi ve/veya muhasebe alanında eğitim almış olması zorunludur.
Yazı İşleri Birimi: Birliğin kendi içinde ve diğer kişi ve kuruluşlarla ilişkilerini sağlayacak yazışmaların yapılmasını, arşiv vb hizmetlerin yapılmasını sağlar.
Birliğin teşkilât şeması, birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları, bu tüzüğün 47 inci maddesi uyarınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Bu Yönetmelik, Tüzüğün onayından itibaren yapılacak ilk olağan meclis toplantısında çıkarılmadığı takdirde, Birlik personeline herhangi bir görev yaptırılamaz.
Grup Başkanlıkları: Yerinden yönetim ilkeleri ile adı verilen üye mahalli idarelerin işletme ve bakım hizmetlerinden daha verimli çalışma yapılabilmesi için hazırlanan yönetmelikle görev yaparlar.
Birlik personelinin atanması
Madde 34- Birlik personeli, Birlik başkanı tarafından atanır. Birlik Müdürlüğü ve birim müdürlüklerine yapılan atamalar ilk toplantıda birlik meclisinin bilgisine sunulur.
Birlikte istihdam edilecek memur, işçi ve sözleşmeli personele, aynı nitelikteki Belediye personeline uygulanan mevzuat uygulanır. İşe alınmaları, özlük ve sosyal hakları aynı mevzuata tabidir.
         Birlik’te; mühendisler ve ekonomistler Belediye Kanunu hükümlerine göre sözleşmeli olarak istihdam edilebilir.Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri çerçevesinde kısmî zamanlı sözleşmeli personel de istihdam edilebilir.Sözleşmeli personel eliyle yürütülen görevlere ait kadrolara ayrıca atama yapılamaz.
Birlik Meclisi tarafından sayısı, pozisyonu ve niteliği belirlenen personelin görev yetki ve sorumlulukları bu tüzüğün 47 inci maddesi uyarınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.
Birliğin gelirleri
Madde 35- Birliğin gelirleri şunlardır:
a ) Birliğe üye mahallî idarelerin bir önceki yıl bütçe kesin hesapları esas alınarak gelirleri toplamının % 0.01 (onbinde bir) ’i oranında verecekleri katılım payı,
b )    Arazinin her bir dekarından bir defaya mahsus olmak üzere Birlik hizmetlerinden faydalanan çiftçilerden alınacak katılım payı,
c )    Birlik Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler,
d )    Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler,
e )     Faiz gelirleri,        
f )       Bağışlar,
g )   Diğer gelirler.
Birlik gelirlerinin takip ve tahsili usulü
Madde 36- Birlik gelirlerinin tahsilâtında, Belediyelerde uygulanan formlar, makbuzlar ve usul uygulanır.
Tüm mükelleflerle, bu tüzüğün 47. maddesinde düzenlenen sözleşme imzalanır.
Tarımsal amaçlı sulama suyu ücretlerini, Birlik Meclisince kararı ile belirlenen ücret tarifesindeki tarihlerde ödemeyen mükellefler hakkında alacak takibi, Borçlar  Kanunu ve İcra İflas Kanunu hükümlerine göre yapılır.
Birliğin giderleri
Madde 37- Birliğin giderleri şunlardır:
a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler,
b) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler,
c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler,
d) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler,
e) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri,
f) Dava takip ve icra giderleri,
g) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri,
h) Yatırım ve proje giderleri,
i) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri,
j) Temsil, tören ve ağırlama giderleri,
Birlik bütçesi
Madde 38-Birliğin çalışma programına uygun olarak hazırlanan bütçe, Birliğin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.
         Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.
Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz. Birlik Başkanı veya harcama yetkisi verdiği birlik müdürü, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.
Bütçenin hazırlanması ve kabulü
Madde 39- Birlik Başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı Ekim ayının birinci gününden önce encümene sunulur. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte Kasım toplantısında meclise sunar.
         Meclis, bütçe tasarısını kasım toplantısında, aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. Bütçe malî yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.
         Encümen’in Meclis’e sunacağı bütçe tasarısı içerisinde yer alan sulama ücret tarifesi ile DSİ ve Birlik temsilcilerinden oluşan muayene heyeti tarafından hazırlanan muayene raporlarıyla devir sözleşmesinin ilgili hükümleri gereğince DSİ II. Bölge Müdürlüğü’nün uygun görüşü ile belirlenen bir sonraki yıla ait bakım-onarım çalışmalarının zamanında ve tam olarak yapılmasını sağlayacak yeterlilikteki ödenek, bütçeye konulmak zorundadır.
Harcama yetkilisi
Madde 40- Birlik bütçesinin harcama yetkilisi Birlik Başkanı’dır. Birlik Başkanı bu yetkisini Birlik Müdürü’ne devredebilir.
Kesin hesap
Madde 41- Her yıl bütçesinin kesin hesabı, Birlik Başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra Mart ayı içinde encümene sunulur. Kesin hesap, Birlik Meclisi’nin Nisan ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır.
Geçmiş yıl bütçesinin devamı
Madde 42- Herhangi bir nedenle yeni yıl bütçesi kesinleşmemiş ise yeni bütçenin kesinleşmesine kadar, geçen yıl bütçesi uygulanır.
         Bütçenin kabulüne kadar yapılan işlemler yeni yıl bütçesine göre yapılmış sayılır.
Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri
Madde 43- Birlik Meclisi’nin kararı ile devralınan sulama tesislerinin işletme bakım ve onarımıyla ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.
Birlik alım satım, ihale ve hesap işleri
Madde 44- Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanunu’na tâbidir
 
 
Birliğin tutacağı defter ve kayıtlar
Madde 45-Birlikte;
a) Meclis ve Encümen Karar Defteri
b) Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defterleri
c) Sulayıcı (mükellef) Kayıt Defteri
d) Sulama işletmeciliği ile ilgili olarak devreden kuruluşun bildireceği kayıt ve defterler
tutulur.
         Muhasebe ve bütçe uygulamaları açısından, İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılan yönetmelikler ve diğer düzenlemelerin gerektirdiği tüm kayıtlar ve defterler tutulur.
Belirtilen bu defterler, bilgisayar ortamında da tutulur.
         Birliğin giderleri, “Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği” nde belirtilen evrak ile yapılır.
Birlik ve Birlik üyelerinin sorumlulukları
Madde 46- Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden Birlik Tüzel Kişiliği sorumludur. Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye köy ve belediye tüzel kişiliklerini bağlamaz.
         Birliğe karşı malî yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye mahallî idarelerin ödemeleri gereken miktar, Birliğin başvurusu üzerine bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden ayrılan paydan, bu payların dağıtımını yapan kuruluş tarafından kesilerek alacaklı Birliğe ödenir.
Birlik hizmetlerinden faydalanma
Madde 47- Birlik hizmetlerinden faydalanmak isteyenlerin, Birlik’le sözleşme imzalamaları gerekmektedir.
         Bu sözleşmede; sulama için mükelleflerin uymaları gereken hususlar, beyan zamanları ve esasları, beyanda yer alacak hususlar, mükellefler tarafından zamanında ödenmeyen sulama ücretleri için, Birlik Meclisi’nce öngörülen gecikme zammı oranı, Birlik Meclisi’nce belirtilen ödeme zamanlarına uyulacağına ilişkin hükümler vb hususlara yer verilmesi zorunludur.
Yönetmelik yapılması
Madde 48- Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin esaslar yönetmeliklerle düzenlenir. Yönetmelikler, diğer meclis kararları gibi yürürlüğe girer.
Birliğe katılma ve ayrılma
Madde 49- Birliğe üyelik, üye olmak isteyen mahallî idare meclisinin kararı ile Birlik Meclisi’nin kabulü ile olur. Ayrılmada ilgili mahallî idare meclisinin kararı yeterlidir. Ancak; mahallî idarelerden herhangi birisinin üyelikten ayrılması halinde bile bunlara ait arazilere hizmet, “Sulama kanallarının hizmet alanları bölünemez ve işletmesi farklı kuruluşlara verilemez.” ilkesinden hareketle ve yetki kargaşasına yol açmamak amacıyla Birlik tarafından yürütülmeye devam edilir.
 
Tüzük Değişikliği
Madde 50- Birlik tüzük değişikliği, birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı Vali Makamı’nın onayı ile gerçekleşir.
Birliğin Tasfiyesi
Madde 51- Birlik Meclisi, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir.
         Birliğin tasfiyesini mülki idare amirince görevlendirilecek üç kamu görevlisi eliyle yürütülür. Tasfiye işlemleri en geç bir yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin her türlü mal varlığı, tesisin işletme bakım ve yönetim sorumluluğunu devreden kuruluş olan D.S.İ. II. Bölge Müdürlüğüne devredilir.
 
Diğer Hükümler
Madde 52-    Bu tüzükte hükmü bulunmayan hallerde 5355 Sayılı Mahalli İdareler Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun İlgili hükümleri uygulanır.
Madde 53 – İlk Mahalli İdareler seçimlerinden sonra görev yapmak üzere seçilecek Birlik Başkanı ve Birlik Meclisi yenisi seçilinceye kadar mevcut başkan ve meclis görevine devam eder.
Yürürlük
Madde 54 – 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu uyarınca; birlik tüzüğüne uyarlanan değişiklikler birlik meclisinsin üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile alacağı karar, Manisa Vali’liği onayı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 55 –  Bu tüzük hükümleri Birlik Başkanı tarafından yürütülür
GEÇİCİ MADDE: 5445 Sayılı kanunun geçici maddesine istinaden Birlik Meclisi Üyeliğine seçilme şartlarını taşımak şartı ile 30.03.2004 tarihinden sonra seçilen birlik başkanı ve birlik meclisi, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görevlerine devam edeceklerdir.
         Bu tüzüğün meclisinin oluşumu ile ilgili hükümleri ilk mahalli idareler genel seçimlerinden sonra uygulanacaktır.
         İş bu 55 madde ve 1 geçici maddeden oluşan Sarıkız Sulama Birliği Tüzüğü 5355 Sayılı Mahalli İdareler Birlikleri Kanunca uyarınca 02.05.2006 Tarihinde yapılan Birlik Meclisi Olağan Toplantısında Birlik Meclisinde madde madde okumak ve tümü üzerinden oylama yapılma suretiyle, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiş olup, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 5. Maddesi ve Sarıkız Sulama Birliği Tüzüğünün 54. Maddesi gereğince Manisa Valisinin Onayına sunulmak üzere yine oy birliği ile karar verilmiştir.
 
  Bugün 1 ziyaretçi (15 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=