SARIKIZ SULAM BİRLİĞİ
   
  SARIKIZ SULAMA BİRLİĞİ
  İHTİSAS KOM. YÖNETMELİĞİ
 
SARIKIZ SULAMA BİRLİĞİ
İHTİSAS KOMİSYONLARI
KURULUŞ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
YÖNETMELİK DAYANAĞI
 Birlik Tüzüğünün 19. Maddesinin 11. Fıkrası
Birlik Meclisinin görevleri;
 11- Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek,
Birlik Tüzüğünün 24. Maddesi
İhtisas komisyonları
Madde 24-
                               Birlik Meclisi’nde plân ve bütçe komisyonunun yanı sıra Birliğin faaliyet konularında olmak üzere ihtisas komisyonları kurulabilir. İhtisas komisyonları Birlik Meclisi’nin kararıyla kurulur ve üyeleri, sayıları beşi ( 5 ) geçmemek kaydıyla meclis üyeleri arasından seçilir. Komisyon üyelerinin ayrı mahallî idare temsilcileri arasından seçilmesi esastır.
 A - Dayanağı
Madde 1 - Bu yönetmelik 8 Mart 1995 tarih ve 22221 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Sarıkız Sulama Birliği Tüzüğünün 24. Maddesi ve 19. maddesinin 11. fırkası gereği hazırlanmıştır.
B - Faaliyet alanı ve süresi
Madde 2 - Birlik içerisinde, BÜTÇE KOMİSYONU ve  BİRLİK FAALİYETLERİ DENETİM KOMİSYONU olarak görev alınacaktır. Görev alan komisyonlar Birlik faaliyetlerini denetleme ve birlik için gerekli kararları almakla yükümlü tutulacaktır.
 C - Kuruluşu
Madde 3- Komisyon üyeleri Birlik Meclis Üyelerinden oluşacak olup, Her bir komisyonda beş ( 5 )’er üye görev yapacaktır.
Madde 4 – Komisyon üyelerini Birlik Meclisi ayrı mahalli idari temsilcisi olan meclis üyeleri arasından seçerek görev verirler.
Madde 5 – Komisyon üyelerinin faaliyet süresi Birlik Meclisinin I. olağan toplantısıyla                     ( Nisan ) başlar, faaliyet süreleri bir ( 1 ) yıl ile sınırlıdır.
  D - Görev Ve Sorumlulukları
Madde 6 – BÜTÇE KOMİSYONUNUN görevleri;
1.       Birliğin yıllık gelir - gider bütçesini hazırlayıp birlik meclisinin onayına sunulmak üzere belirler,
2.       Birliği harcamalarında onay verir.
3.       Birlik geliri olan sulama ücret tarifesi taslağını birlik meclisine sunulmak üzere hazırlar,
4.       Birlik harcamalarını kontrol ederler,
5.       Birlik alım – satım ihalelerinde birlik encümeni ile birlikte görev alır.
6.       Birlik Alım - satımlarında birlik adına araştırma yaparlar,
7.       Birlik Muhasebe ve tahsilât bitimini denetlerler;
8.       Birlik meclisinin verdiği yeni görevleri yerine getirir.
 Madde 7 – BİRLİK FAALİYETLERİ DENETİM KOMİSYONU görevleri;
1.       Birlik tesislerinin yıllık bakım ve onarımı için Bütçe ve Alım-Satım Komisyonuna sunulmak üzere harcama kaleminin miktarını belirler;
2.       Birlik tesislerindeki yapılması gerekilen rehabilitasyon ve yenileme bölgelerini belirler;
3.       Birlik meclisinin onayladığı birlik bütçesinden ayrılan rehabilitasyon ve yenileme ödeneğini mahalli birimler arasında adil dağılımını sağlar;
4.       Alınan kararlarla yapılan birlik tesislerindeki rehabilitasyon ve yenileme çalışmalarını denetler;
5.       Rehabilitasyon ve yenileme faaliyetlerinde ihtiyaç duyulacak malzemelerin alımı için birlik Bütçe ve Alım-Satım Komisyonuna ihtiyaç listesi hazırlayıp sunar;
6.       Birlik faaliyetlerinde mükelleflerin dilekçelerini inceler ve yapılması gereken konularda birlik yetkililerine görev verirler.
7.       Tarımsal amaçlı birlik tesislerine alınan suyun mükelleflere adil bir şekilde dağıtılması için sulama sezonu öncesi ve esnasında sulama grup temsilcilerini denetler;
8.       Sulama Sezonunda çalışacak geçici işçi pozisyonundaki ( Kanal Bekçileri ) işçilerin sayısını ve görev yerlerini belirlerler;
9.       Sulama sezonunda birlik sulama personelini denetler;
10.   Birlik personeli ve makine parkının çalışmalarını denetler;
11.   Birlik Makine parkında ihtiyaç duyulan malların alımı için onay verir;
12.   Birlik meclisinin verdiği yeni görevleri yerine getirir.
 
E - Birlik Komisyonlarının toplantı ve karar nisabı
Madde 9 – Komisyonlar görev aldıkları tarihten itibaren Mayıs, Ağustos, Kasım, Şubat aylarının IV. Haftaları içerisinde Birlik başkanlığının belirleyeceği tarihlerde toplantı halinde bulunurlar. Birlik Başkanı acil durumlarda encümeni de toplantıya çağırabilir.
Madde 10 – Komisyonlar, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.
Madde 11 – Komisyonlar yılda toplam 4 toplantı yaparlar. Toplantı ödenekleri toplantılarına katıldıkları her gün için (1500) gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, birlik meclisi tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenebilir. Toplantıların her biri için herhangi bir sebep ile katılamayan komisyon üyeleri toplantı ödeneklerinden yararlanamazlar.
Madde 12 – Komisyon üyelerinin ödeneği toplantı günü içerisinde ödenir.
Madde 13 – Komisyon toplantılarına beş seçilmiş üyenin dışında, komisyona başkanlık edecek Birlik Başkanı ve kâtip üyeliği için de Birlik Müdürü doğal üye olarak katılır. Birlik Başkanı ve Birlik Müdürü toplantı ödeneği alamazlar. Birlik Müdürlüğünün oy hakkı bulunamaz.
Madde 14 – Tüm bu işler yürütmede görev alan komisyon üyeleri yasalar karşısında da sorumludur.
 F - Üçüncü Şahıslarla İlişkiler
Madde 15 – Komisyon Seçilmiş üyeleri bu yönetmelikle belirlenen hak ve yükümlülükleri geçici dahi olsa gerçek ve tüzel kişiliklere devredemez.
 G - Yürürlülük
Madde 16 – Bu yönetmelik birlik tüzüğünün 24. Maddesi ve 19 maddesinin 11. fırkası gereği Saruhanlı Kaymakamının onayıyla yürürlüğe girer.
 H - Yürütme
Madde 17 – Bu yönetmelik hükümleri Birlik Meclisi tarafından yürütülür.
 
  Bugün 1 ziyaretçi (8 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=